Декларация за обработка на лични данни

Декларация за поверителност
 
Тази декларация за поверителност описва как „КАСИА ТУР” ЕООД ще събира и използва Вашите лични данни на електронния си магазин на www.cassiatour.com .
 
Лични данни
Съгласно GDPR, личните данни се определят като:
“всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.
„КАСИА ТУР” ЕООД, е вписано в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти - част от Националния туристически регистър с Удостоверение (лиценз) за извършване на туроператорска дейност № РКК-01-05938/25.09.2007 г., и осъществява туроператорска и туристическа агентска дейност като извършва туристически услугги съгласно Закона за туризма.
Основната част от търговската дейност на дружеството се осъществява чрез сайта www.cassiatour.com .
 
Защо се налага „КАСИА ТУР” ЕООД да събира и съхранява лични данни?
За да Ви предоставим услугите, свързани с нашия електронен онлайн магазин, трябва да съберем лични данни за кореспонденция с Вас. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.
За да Ви потърсим с цел директен маркетинг. В този случай „КАСИА ТУР” ЕООД ще се свърже с Вас, за да поиска предварително Вашето съгласие.
Когато сте си поръчвали услуги от нашия уебсайт, ние съхраняваме Ваш e-mail, за да Ви изпращаме нашите актуални предложения. Винаги може да възразите срещу получаването на нашия бюлетин.
Вашите лични данни, които обработваме са:

Вид лични данни

Източник

Три имена

Директно от субекта

ЕГН

Директно от субекта

Адрес

Директно от субекта

Телефон

Директно от субекта

И-мейл

Директно от субекта

Паспортни данни

Директно от субекта

На нашия уебсайт: www.cassiatour.com ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето търсене като потребител на сайта. Повече информация можете да намерите на нашата специална страница с правила за „бисквитки“.
Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:
Изпълнение на договор за туристически пакет и/или туристически услуги – предимно идентификация и комуникация; изпълнение на туристическите услуги и/или резервация от ваше име на избраните места и за посочения от Вас срок.
Подготовка на сключването на договор – отговаряме на Вашите заявки и въпроси;
Изпълнение на данъчни и други законови задължения.
Нашето правно основание за обработка на личните данни: Вашето съгласие;
В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.
Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни,  са следните:
Съхраняване на информация с цел защита срещу съдебни или данъчни претенции;
Използване на Вашите данни, за да подобрим представянето на нашия уебсайт;
Осъществяване директен маркетинг по e-mail.
„КАСИА ТУР” ЕООД  не събира специални категории лични данни.
 
Обработване на основание съгласие
В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, „КАСИА ТУР” ЕООД  ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие.
С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.
В случаите, в които „КАСИА ТУР” ЕООД  изпраща свои търговски предложения до лица, които не са използвали услугите на „КАСИА ТУР” ЕООД , се изисква съгласието на субекта, като то трябва да бъде дадено свободно, недвусмислено и информирано.
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с избиране на опцията „отписване“, която Ви е предоставена към всяко търговско съобщение, отправено до Вас или чрез e-mail със съответно изявление в свободен текст до: [email protected].
 
Разкриване пред трети лица
Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Тип трети лица

Категория лични данни, които им се предават

Цел

Хостинг компании, чийто услуги са нужни за поддръжка на уебсайта и e-mail-а

Две имена, адрес, телефон

Поддръжка на уебсайта и e-mail-a на „КАСИА ТУР” ЕООД; без услугите на хостинг компаниите, функционирането на нашия сайт би било невъзможно

Спедиторски фирми

Две имена, адрес, телефон

Да ви доставим услугите, които сте закупули от „КАСИА ТУР”ЕООД

Facebook, Google

Данни за поведението на потребителя в Интернет

Maркетингови цели и подобряване на представянето на нашия сайт с цел улесняване на потребителско търсене

Период на съхранение
„КАСИА ТУР” ЕООД ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни

Период на съхранение

Данни от договори с Вас

До 30 дни след след приключване на пътуването – за данъчни и счетоводни цели

Правата Ви като субект на данни
Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:
Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
Право на съдебна защита: в случай, че „КАСИА ТУР” ЕООД откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено по-долу.
Aко има трето лице, при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на него.
 
Жалби 
В случай, че желаете се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от „КАСИА ТУР” ЕООД (или трети лица, както е описано в точка 3.4 по-горе) или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и пред Отговорника за GDPR.
Данните за всеки от тези контакти са:

 

Данни за контакт с надзорния орган

Данни за контакт с Отговорника за GDPR

Лице за контакт:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Касиа Тур ЕООД

Адрес 1:

Гр. София 1592, бул.  „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Гр. Кърджали, Бул. „България” № 53

Имейл:

[email protected]

[email protected]

Телефонен номер:

02/91-53-518

+359 361 2 30 30

Допълнителна информация
При какви обстоятелства „КАСИА ТУР” ЕООД  ще може да Ви търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава „КАСИА ТУР” ЕООД?
„КАСИА ТУР” ЕООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако „КАСИА ТУР” ЕООД  съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:
Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
Информация за легитимните интереси на „КАСИА ТУР” ЕООД  или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
Колко дълго ще се съхраняват данните.
Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
Как да подадете жалба до надзорния орган.
Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.
 
Какви документи за самоличност може да се използват, за да получите достъп до информация за своите лични данни?
В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), „КАСИА ТУР” ЕООД  приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни:
Лична карта или Международен паспорт.

Отговорник за документ и одобрение
Отговорникът за GDPR е отговорник за този документ и осигурява надзор за изпълнението на посочените процедури спрямо изискванията на Общия регламент относно защитата на личните данни (GDPR) и ЗЗЛД.
Достъп до актуална версия на този документ имат избрани служители чрез вътрешната фирмена мрежа.
Отговорник:  управител на „КАСИА ТУР” ЕООД.